Πολιτική Απορρήτου

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική), η οποία συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ορίζουμε με σαφήνεια όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το πολιτικό κόμμα «Ενότητα-Αλήθεια» (εφεξής «ΕΝ.Α.»). Η «Ε.ΝΑ.» αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων, των πληροφοριών και της εχεμύθειας. Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η «Ενότητα» δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες, που συχνά αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» που έχουν συλλεχθεί μέσω του επίσημου ιστοτόπου μας ή με κάθε άλλο δόκιμο τρόπο.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και σε ποιές περιπτώσεις;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό που ρητά περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική και ορίζεται ανά περίπτωση και ο χρόνος διατήρησης τους.

Επικοινωνία με την «Ενότητα» μέσω e-mail, ή συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας

Επιλέγοντας να γίνει εφικτή η επικοινωνία με την «Ενότητα» με σκοπό την εγγραφή μέλους της «Ενότητας», ενημέρωση για τις δραστηριότητές της ή μια πιθανή συνεργασία, ο χρήστης μπορεί να κληθεί να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην φόρμα επικοινωνίας: το όνομα του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου του, το επάγγελμά του, τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς του, τον τόπο καταγωγής και διαμονής του. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται για πέντε (5) έτη.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η «Ενότητα» διασφαλίζει πως οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους. 

Η «Ενότητα» ρητά δηλώνει πως διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου των προσωπικών δεδομένων, δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους που δεν έχουν σχέση με την παροχή της υπηρεσίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

Η «Ενότητα» μπορεί να μοιραστεί, να μεταφέρει ή να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στα πληροφοριακά της συστήματα και στις καταχωρίσεις του διακομιστή της, αν αυτό απαιτηθεί από τον νόμο, τη δικαιοσύνη ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο σκοπός αυτής της κοινοποίησης αφορά στις περιπτώσεις της καταπολέμησης της απάτης, στην προστασία των ζωτικών συμφερόντων του χρήστη, στην προστασία και στην ασφάλεια ή στην ακεραιότητα των δεδομένων ή της ιστοσελίδας, στην ανάληψη νομικής δράσης ή σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή λύσης της «Ενότητας».

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η «Ενότητα» έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συνεχώς θα βελτιώνονται βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης. Σκοπός όλων αυτών των μέτρων είναι η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού, εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσης. 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, πρέπει να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας της «Ενότητας» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (info@enotita-alitheia.gr). Η «Ενότητα» θα προβαίνει σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας, στην ολοκλήρωση του αιτήματος.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπάγεται στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.